PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Aktualność Miasto Róż

Kultura czeka na wsparcie
11 maja 2021

 Można już składać oferty w otwartym konkursie na wspieranie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, a także ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Mogą w nim uczestniczyć organizacje pozarządowe, które zamierzają zrealizować własne projekty. Pieniądze przyznane zostaną w dwóch kategoriach.

- Pierwszym segmentem będzie realizacja wydawnictw: książkowych, muzycznych lub filmowych, albo organizacja wystawy poświęconej ważnym wydarzeniom w Kutnie i Polsce. Druga kategoria jest związana z projektem o nazwie 1000 róż dla Kutna i chodzi w nim o przekazanie instytucjom i podmiotom na terenie miasta oraz mieszkańcom biorącym udział w akcji promującej  markę "Kutno - miasto róż" upowszechniającą i podtrzymującą różaną historię Kutna – Zbigniew Wdowiak, Zastępca Prezydenta Kutna.

Oba zadania muszą zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Chętni do udziału w konkursie ofert mogą zgłaszać się do 20 maja. Oferty w formie pisemnej należy przekazać do Biura Obsługi Interesanta UM Kutno.

Poniżej szczegóły dotyczące konkursu.

 

PREZYDENT MIASTA KUTNO

OGŁASZA PIERWSZY OTWARTY KONKURS OFERT

NA WSPIERANIE LUB POWIERZENIE

REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

RODZAJ ZADANIA:

  1. Zadanie pod nazwą:  Wydawnictwa książkowe, muzyczne i filmowe lub organizacja wystaw poświęconych ważnym wydarzeniom w Kutnie i w Polsce.

Przewidywana kwota dotacji w roku 2021 wynosi 70.000 zł, przekazana w 2021 roku - 0 zł, przekazana w 2020 r. – 33.530 zł.

Termin realizacji zadania zawiera się w przedziale czasowym od 01.07.2021 do 31.12.2021.

Oczekiwane rezultaty zadania: minimum 1 wydawnictwo (publikacja lub płyta lub film) lub wystawa

Sposób monitorowania rezultatu: minimum 1 relacja w mediach dotycząca wydawnictwa lub wystawy

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na poszczególny projekt wynosi w zadaniu 1 –  12.000 zł.

  1. Zadanie pod nazwą:1000 róż dla Kutna - edycja 2021 - sadzonki dla mieszkańców i instytucji.

Przewidywana kwota dotacji w roku 2021 wynosi 25.000 zł, przekazana w 2021 roku – 0 zł, wydatkowana w 2020 roku – 25.000 zł.

Projekt zakłada przekazanie 1000 sztuk licencjonowanych róż instytucjom i podmiotom na terenie miasta Kutna oraz mieszkańcom biorącym udział w akcji promującej  markę "Kutno - miasto róż" upowszechniającą i podtrzymującą różaną historię Kutna.

Termin realizacji zadania zawiera się w przedziale czasowym od 01.07.2021 do 31.12.2021.

Oczekiwany rezultat zadania: przekazanie1000 sadzonek róż.

Sposób monitorowania rezultatu:dokument potwierdzający przekazanie sadzonek oraz co najmniej 2 relacje w mediach.

Maksymalna kwota dotacji przyznanej na projekt wynosi w zadaniu 2 – 25.000 zł.

TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty na realizację ww. zadań w formie pisemnej (zgodnie ze wzorem oferty) muszą wpłynąć najpóźniej do dnia 20 maja 2021 roku – do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Kutno, pokój 201 Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 18, do godziny 15.30. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Kutno (niezależnie od daty stempla pocztowego).

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na zadania w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Zadanie nr ….” Koperta musi być opatrzona nazwą i adresem oferenta/oferentów.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta, Urzędu Miasta Kutno, pl. marsz. J. Piłsudskiego 18, pok. 410, d.bien@um.kutno.pl, a.lewandowska@um.kutno.pl, tel. 24 253 12 51 lub 24 253 12 19.


 

Zobacz także: