Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 Portal Gopodarczy Kutno System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Nowy system odbioru śmieci

Od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kutno zajmuje się wybrana w przetargu firma, którą jest Tönsmeier Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127 (dawna nazwa firmy: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO SERWIS Sp. z o. o.).

 

aaa

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą liczbę osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości.

Osoby zamieszkujące lokale w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie składają deklaracji samodzielnie. Złożenie deklaracji leży w gestii zarządcy nieruchomości.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu: Pl Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

Pobierz deklarację .pdf TUTAJ

Pobierz deklarację .doc TUTAJ

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nowa deklarację, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.


 

Stawki opłaty za odbiór i gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2013r.:

  • za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie – 9 zł/mieszkańca/miesiąc;

  • za odbiór i zagospodarowanie odpadów zbieranych nieselektywnie – 15 zł/mieszkańca/ miesiąc.

Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli tzw „opłaty śmieciowej” prosimy wpłacać (bez wezwania) w kasie Urzędu lub na indywidualny nr konta bankowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku uiszczania opłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy wskazać okres za jaki dokonywana jest opłata.

W przypadku braku indywidualnego numeru konta bankowego, można go uzyskać w Wydziale Ochronny Środowiska Urzędu, pokój 327.


 

Obszar zabudowy jednorodzinnej Miasta Kutno został podzielony na siedem rejonów odbioru odpadów. Harmonogram odbioru odpadów z poszczególnych rejonów:

 

aa

 

Selektywna zbiórka odpadów na terenie zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w oparciu o pojemniki i worki odpowiednie dla danego rodzaju odpadów:

  • do żółtych worków można wkładać wyłącznie butelki plastikowe po napojach i chemii domowej, puszki po napojach i konserwach, makulaturę oraz opakowania wielomateriałowe po sokach, napojach, mleku.

  • do zielonych worków można wkładać wyłącznie opakowania szklane np. butelki lub słoiki.

  • do worków lub pojemników brązowych odpady BIO wraz z odpadami takimi jak trawa czy liście.

Worki z inną zawartością nie będą odbierane!

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 700, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady, nie dalej niż 15m od jej osi.

Pytania, uwagi oraz zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne mogą być zgłaszane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pokój 327 lub pod numerem telefonu: 24 253 12 54

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego systemu odbioru śmieci :

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące nowego systemu odbioru śmieci .pdf TUTAJ