PSR 2020 Biuro Zieleni Miejskiej Kutnowski Budżet Obywatelski Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości w Kutnie Reforma_Edukacji Geportal Miasta Kutno Strategia Rozwoju Miasta Kutna na lata 2014-2020 System Informacji Miejskiej Nowy system odbioru śmieci Nagroda Prezydenta Miasta Kutno Wirtualny spacer po mieście Projekty unijne

Nowy system odbioru śmieci

Od 1 lipca 2013r. obowiązuje nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.

Odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kutno zajmuje się wybrana w przetargu firma, którą jest PreZero Service Centrum Sp. z o.o., z siedzibą w Kutnie przy ul. Łąkoszyńskiej 127.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą liczbę osób zamieszkałych na terenie danej nieruchomości, w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Osoby zamieszkujące lokale w zasobach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie składają deklaracji samodzielnie. Złożenie deklaracji leży w gestii zarządcy nieruchomości.

Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu lub przesłać na adres Urzędu: Pl Marsz. J. Piłsudskiego 18, 99-300 Kutno.

Wzory deklaracji obowiązujące:

- od dnia 1 sierpnia 2020 r.

  • Pobierz deklarację .pdf TUTAJ
  • Pobierz deklarację .doc TUTAJ

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Od 1 sierpnia 2020 roku zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/231/20 Rady Miasta Kutno z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, na terenie Miasta Kutno, obowiązują opłaty w wysokości:

  • 18 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady zbierane i odbiera są w sposób selektywny;

  • 36 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny.

Wprowadza się ulgę w opłacie za gospodarowanie  odpadami komunalnymi w przypadku zadeklarowania przez właścicieli  nieruchomości zagospodarowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym, w wysokości:

  • 2 zł – miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Prawo do zwolnienia przysługuje właścicielowi nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. Urz. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.), w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego na terenie nieruchomości wskazanej w tej deklaracji i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

a. nie posiada kompostownika, lub

b. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

c. uniemożliwia Prezydentowi Miasta Kutno, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji, o których mowa powyżej, ze stanem faktycznym.

Prezydent Miasta Kutno stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości. Utrata prawa do zwolnienia, o którym mowa powyżej, następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w lit. a) – c).


Właściciele nieruchomości korzystający z ulgi nie mogą oddawać bioodpadów!


Należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi czyli tzw „opłaty śmieciowej” prosimy wpłacać (bez wezwania) w kasie Urzędu lub na indywidualny nr konta bankowego, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. W przypadku uiszczania opłaty za okres dłuższy niż jeden miesiąc, należy wskazać okres za jaki dokonywana jest opłata.

W przypadku braku indywidualnego numeru konta bankowego, można go uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu, pokój 327.

aa

Odpady należy wystawić w dniu wywozu przed bramę posesji o godzinie 7:00, a jeżeli zabudowanie znajduje się w znacznej odległości od drogi, po której jedzie pojazd specjalistyczny zbierający odpady, nie dalej niż 15 m od jej osi.


Pytania, uwagi oraz zapotrzebowanie na pojemniki na odpady komunalne mogą być zgłaszane w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kutno, pokój 327 lub pod numerem telefonu: 24 253 12 54.

 

Szczegółowe zasady selektywnej zbiórki odpadów:

aaa